PARK 100

SUTIVAN klimaticka stanice pro zimu i leto
Dotazy odpovi Dr. Ante Mikolasek, obecni lékař

To je drobny nápis na pohlednicích, ktere před sto lety vydal doktor Mikolasek na podporu propagace Sutivanu.  Jako lékař si cenil zvláštní klima na ostrově a jeho sen – postavit sanatorium „Klimatická Stanice“ -  je  to, co si místní obyvatele pod jeho jménem dodnes pamatují. Jedna z jeho iniciativ bylo také zalaožení obecního parku – byl to i první obecní park vůbec na Brači – přístupný všem. Na jedné pohlednici se také vidí čerstvě zasázené stromy. 
Oslavit jubileum parku by mělo podpořit současné nápady jak - vedle dětského koutku a důstojného, ale smutného památníku obětím válek – vnést novou náladu, nové iniciativy. Možná i rozšířit – plochou i životem. 

Oslava založení parku bude tento 
pátek 27.6. ve 20h.
Bohdan Mikolášek, vnuk doktora Mikoláška napsal zcela novou písen o parku,zucastni se vazene osobnosti – starosta Sutivanu, president českých krajanu v Chorvatsku, konzul České Republiky  a vecer bude natacet tým české televize.

 

ŠACHOVNICE „Doktora Antonína“

Na počátku úvah o formě, jak připomenout stolété jubileum založení parku bylo známe gesto: věnovat do parku kamennou lavičku s nápisem. Při jeho skromnosti by jiste nebylo jeho přánim vytesávat své jméno do pomníků. Je stále v plánu forma nenápadnější – pohlednici s prvními stromky parku a s jeho jménem jen zmíněným v onom nápisu vpravo nahoře o Klimatické stanici zhotovit jako kamenný relief na kamennou desku.
Aby „doktor Antonín“ byl již ted při poslavách „přítomen“ vytvořila – jeho pravnučka, nyní švýcarská výtvarnice – Adriana Mikolášková Nautsch – na základě jedné fotografie, kde je doktor Antonín v lékařské uniformě se svou ženou Matyldou v zadumání nad šachovnic výtvarný objekt.Můžete si ted ke stolku se šachovnicí přisednou ...a v duchu si s ním zahrát jednu partii.
Ano, svět je o něco větší než malá šachovnice, i Sutivan není velkoměsto.
Učme se od něj – i na malém místě dělat spráné tahy!
parku kamennou

 

KLIMATICKÁ STANICE

Umělecká instalace
Elektroakustický interaktivní projekt
Na téma „Počasí a Hudba“

 Bohdan Mikolášek, narozen 1948 v Praze,
Elektroinženýr a hudební skladatel, v Čechách nejvíce známý jako písničkář bývalým režimem zakázaný a proto od roku 1982 politický azyl ve Švýcarsku. 
Vnuk Dr. Antonína Mikoláška, obecního lekaře v Sutivanu v  letech 1908 – s přestávkami – do 1923.
Syn ThDr Adriana Mikoláška, který se v Sutivanu narodil.
Ve stopách této tradice  Bohdan Mikolášek před patnácti našel i svoje místo v Sutivanu – nejen starý kamenný dům, ale i nové iniciativy a projekty.

Umělecký objekt – Klimatická Stanice – je zařízení, které nejen umí číst data o počasí, ale nabízí jejich převod na hudbu a zvuky. Zvuky, hudba a písně jsou velmi často inspirovány počasím.
Počasí, které je okolo nás vidíme, cítíme, počasí, které bude nám řekne internet.
Na této KLIMATICKÉ STANICI  si mužete počasí sami zvolit ...a vybrat ...například „slunečno“ - a G.Harisson vám zazpívá „Here comes the sun“.....

Klimatická stanice také registruje pohyb ze tří stran okolo a „ohlásí“ svůj život zvuky – voda...vítr...příroda....

Obsah i funkce stanice je v neustálém vývoji..je to i experiment … s Vámi...zkuste!

 

////////////////////////////////////////

OPĆINA SUTIVAN
Načelnik

 

                                                                       Veleposlanstvo Češke Republike u RH
Nj.E. gospodin MARTIN KOŠATKA

 

Predmet: PISMO NAMJERE

 

Poštovani gospodine,

Slobodni smo obavijestiti Vas da 26.06.2014. organiziramo proslavu 100 godina javnog parka u Sutivanu na Braču.

Ova proslava je značajna za nas jer je prvi javni park u Sutivanu bio ujedno i prvi javni park na našem otoku. Značajna je i zbog toga jer upravo radimo na izradi novog Prostornog plana uređenja naše općine i htjeli bi naglasiti značaj javnih površina za kvalitet življenja stanovništva i pokušati spriječiti daljnju, već ranije započetu “apartmanizaciju” našeg Sutivana.

Posebne zasluge za uređenje prvog javnog parka u Sutivanu pripadaju češkom državljaninu dr. Antonin Mikolášeku koji je početkom prošlog stoljeća radio u Sutivanu kao općinski liječnik.

Ovu proslavu organiziramo na inicijativu i zajedno sa našim češkim prijateljem, gospodinom Bohdanom Mikolasekom unukom gore navedenog Dr. Antonin Mikolášeka. Gospodin Bohdan Mikolášek je dugogodišnji stanovnik i prijatelj Sutivana koji je dobrovoljnim i volonterskim radom dao značajan doprinos njegovanju prijateljstva između Češke i Hrvatske.

Naša je želja da nam se pridružite u organiziranju ovog događaja i da nam u tome pomognete svojim učešćem, na sličan način kako je to bilo  organizirano prilikom obilježavanja 100 obljetnice dolaska dr. Antonina Mikolášeka u Sutivan (http://sutivan.info/100info/doc_hr/tisk.html).

Nadam se da će ova inicijativa naići na vašu podršku i da ćete nam se moći pridružiti u organiziranju ove manifestacije. 

S osobitim poštovanjem

Načelnik
Ranko Blažević

 

Sutivan
The Mayor


Embassy of the Czech Republic in Croatia
HE Mr. MARTIN kosatkaSubject: LETTER OF INTENT

Dear Sir ,

We are free to let you know 26.06.2014 . organize the celebration of 100 years of public parks to this town on the island.

This celebration is important for us because it is the first public park to this town was also the first public park on our island . Notable is because they are just working on a new Regional Plan of our municipality and we would like to emphasize the importance of public spaces for the quality of life of the population and try to prevent further , already begun " apartmanizaciju " our Sutivana .

Special credit for arranging the first public park in Sutivanu belong Czech citizen Dr. Antonin Mikolášeku who has worked at the beginning of the last century to this town as a municipal doctor .

This celebration organized on the initiative and together with our Czech friend, Mr. Bohdan Mikolasekom grandson of the above Dr. Antonin Mikolášeka . Mr. Bohdan Mikolášek a longtime resident and friend Sutivana which is voluntary and volunteers made ​​a significant contribution to fostering friendship between the Czech and Croatian .

It is our wish to join us in organizing this event and to help us in this by taking part in a similar way to how it was organized in celebration of 100 anniversary of Dr. Antonina Mikolášeka in Sutivan ( http://sutivan.info/100info/ doc_hr / tisk.html ) .

I hope that this initiative will come to your support and you will be able to join us in organizing this event .

Very truly yours

A mayor
Ranko Blazevic

 

 

 

Sutivan
starosta


Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku
JE pan MARTIN KosatkaPředmět: DOPIS O ZÁMĚRU

 

Vážený pane ,

Jsme svobodní , abyste věděli, 26.06.2014 . organizovat oslavy 100 let veřejných parků do tohoto města na ostrově .

Tato oslava je pro nás důležitý , protože je toprvní veřejný park do tohoto města byl taképrvní veřejný park na našem ostrově . Pozoruhodné je, protože oni jsou jen pracuje na nové regionální plán naší obce a my bychom chtěli zdůraznit význam veřejných prostranství pro kvalitu života obyvatel a snaží se zabránit dalšímu , již začaly " apartmanizaciju " naše Sutivana .

Zvláštní ocenění za sjednání první veřejný park v Sutivanu patří český občan Dr. Antonín Mikolášeku , který pracoval na počátku minulého století do tohoto města jako městský lékař .

Tato oslava organizována na základě iniciativy a společně s naší českou přítele , pana Bohdan Mikolasekom vnuk výše Dr. Antonína Mikolášeka . Pan Bohdan Mikolášekdlouholetý Sutivana bydliště a přítel , který je dobrovolné a dobrovolníci významně přispívají k posílení přátelství mezi českými a chorvatštině .

Je naším přáním , aby nám v pořádání této akce , a aby nám pomohli v tom podílejí se podobným způsobem , jak to bylo organizováno na oslavu 100. výročí Dr. Antonina Mikolášeka v Sutivan ( http://sutivan.info/ 100info / doc_hr / tisk.html ) .

Doufám, že tato iniciativa přijde na vaši podporu a budete mít možnost se k nám připojit v pořádání této akce .

Velmi pozdravem

starosta
Ranko Blaževič

 

//////////////////////////